Mechanical Diaphragm Pump

MD Pump with PP Head
  • MD Pump with PP Head
  • ME Pump with PP Head
  • MB Pump with PP Head
  • 2 Head MC Pump with PP Head & PVC manifold
cilcle_red특징
1) 간단하고 튼튼한 스프링 리턴 방식의 다이아프램 펌프
2) 부품 최소화로 경쟁력 있는 가격, 정비 최소화
3) 단일 펌프에서 복식배열 가능
pdf응용분야
취급범위 설명