Electric Actuator

XRN with Electric Actuator
  • XRN with Electric Actuator
  • X9 with Electric Actuator
  • XL with Electric Actuator
cilcle_red특징
1) IP 66 표준
2) 수동 긴급 중단 기능
3) 응축 방지 헤더(요청시)
4) 비표준 전류/전압 옵션 적용 가능
5) 외부 자동/수동 선택기 옵션 적용 가능
pdf응용분야
• 입력 신호에 따라 유량조절 가능
• 4-20 mA, 0-20mA, 20-4 mA e 0-10 V
• Pulses (0÷2Hz - 0÷30 Hz)
• RS 485 Protocol
• Profibus DP - V Ø